01.03.2015.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Jugoslav Ristić predložen za predsednika SSS Srbije

SAOPŠTENjE

09.02.2015.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Najava Vlade da će 188 preduzeća otići u stečaj i 5000 radnika ostati bez posla, predstavlja nastavak procesa deindustrijalizacije Srbije, koji je vođen od strane više Vlada i predstavlja zadovoljenje stranih interesa. Ovaj akt utire put i da se i sa ostatkom od 320 preduzeća koja su u nadležnosti tzv. „Agencije za privatizaciju“, postupi isto......................................................................................................nastavak

 

30.01.2015.

ŠТRАЈK U ČISТОĆI

Јаvnо kоmunаlnо prеduzеćе „Čistоćа“ Krаguјеvаc, zаpоčеlо је dаnаs štrајk uz pоštоvаnjе minimumа prоdеsа rаdа. Štrајk је zаpоčеt  јеr sе zаpоslеnimа duguјu dvе zаrаdе.
Kаkо sаznајеmо, lоkаlnа sаmоuprаvа је аngаžоvаlа kаmiоnе iz drugih  grаdоvа,. zа оdvоžеnjе оtpаdа
Inspеkciја rаdа ćе dаti stаv dа li је оvаkvim pоstupаnjеm lоkаlnе sаmоuprаvе prеkršеn Zаkоn о štrајku, kојi u člаnu 15. izričitо  dеfinišе dа pоslоdаvаc nе mоžе dа аngаžuје zаmеnu zа rаdnikе kојi su u štrајku.

29.01.2015.

SREDSTVIMA INFORMISANjA

Na danas održanoj Izbornoj skupštini Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, za predsednika, u mandatnom periodu 2015-2020.godina, izabran je dosadašnji predsednik Jugoslav Ristić

28.01.2015.

Zaposlenima u pet javno-komunalnih preduzeća u Kragujevcu duguje se od jedne do šest plata

Zaposlenima u pet javno-komunalnih preduzeća u Kragujevcu duguje se od jedne do šest plata, koje u proseku iznose od 35.000 do 37.000 dinara, a naknada za prevoz kasni i do devet meseci, izjavio je danas predsednik Sindikata zaposlenih u komunalnoj delatnosti Branko Petrašinović.
Prema njegovim rečima, plate su redovne samo u "Vodovodu i kanalizaciji", u kojem je zaposleno oko 750 radnika, kao i u "Gradskim tržnicama", dok se sa finansijskim problemima suočavaju preduzeća "Čistoća", "Zelenilo", "Gradska groblja", "Parking servisa" i "Niskogradnja".
"Zaposlenima u tim preduzećima nisu overene zdravstvene knjižice, a preti im i blokada računa", rekao je Petrašinović na konferenciji za novinare u javno-komunalnom preduzeću "Čistoća", koje je od petka u jednosatnoj obustavi rada, a kojima su se danas pridružili i radnici "Zelenila".
Predsednik Sindikata zaposlenih u "Čistoći" Marko Gavrilović zatražio je razgovor sa predstavnicima lokalne samouprave na rešavanju finansijskih problema tog preduzeća. 
"Ukoliko do 30. januara ne počnu razgovori, bićemo prinuđeni da radikalizujemo štrajk, a to znači da ćemo raditi uz minimum procesa rada, što podrazumeva odvoženje smeća samo iz kontejnera u blizini zdravstvenih ustanova i škola", rekao je Gavrilović.
Objašnjavajući da su radnici u jednosatnoj obustavi rada jer nisu primili drugi deo zarada za septembar, oktobar i novembar, celu platu za decembar, kao i naknadu za prevoz za četiri meseca, Gavrilović je rekao da se u vreme jednosatne obustave rada od 10 do 11 časova, zaključava Upravna zgrada preduzeća, rampa na deponiji se spušta, a vozila za odvoženje smeća staju, gde god se nađu.
Na pitanje novinare ko je odgovoran što je "Čistoća", sa oko 400 zaposlenih od kojih samo njih 40 radi na odvoženju smeća, u finansijskim problemima, Gavrilović je rekao "svi dužnici, pa i građani koji najviše duguju, kao i poslodavac".
Prema njegovim rečima dugovanja građana, gradske uprave, privrede i preduzetnika za iznošenje smeća iznose oko 520 miliona dinara.
"Građani duguju oko 250 miliona dinara, gradska uprava sa privredom oko 185 miliona, od čega samo grad oko 40 miliona, zatim privatni preduzetnici oko 64 miliona, a domaćinstva na selu oko 19 miliona dinara", naveo je Gavrilović.
Konferenciji za novinare prisustvovali su i sindikalni predstavnici u ostalim preduzećima, koji su rekli da su od danas u jednosatnoj obustavi rada i zaposleni u "Zelenilu", koji su poslednju platu dobili za septembar prošle godine, a naknadu za prevoz za februar.
Plate su neredovne i u "Gradskim grobljima" gde su radnici poslednju zaradu dobili za avgust prošle godine, kao i u "Parking servisu" gde čekaju platu za novembar i decembar.
U najtežoj situaciji je "Niskogradnja" čijih 14 radnika za 14 meseci nije dobilo plate, a ostali zaposleni su pre više od godinu, zbog finansijskih problema tog preduzeća, premešteni u javno-komunalna preduzeća, a najviše u "Čistoću" gde je prešlo oko 100 njih.
izvor: Tanjug

 

28.01.2015.

Sindikаlnа оgаnizаciја Sаmоstаlnоg sindikаtа Cеntrа zа strnа žitа d.о.о. Krаguјеvаc
Sаvе Kоvаčеvićа 31, Krаguјеvаc

SАОPŠТЕNјЕ  ZА  ЈАVNОSТ

Zаpоslеni u Cеntru zа strnа žitа Krаguјеvаc upоzоrаvајu  privаtnе izvršitеlје, kојi su sе nајаvili dа plеnе imоvinu Cеntrа,  dа nе dоlаzе u Cеntаr, јеr njihоvо pојаvlјivаnjе uznеmirаvа zаpоslеnе u Cеntru, i nе mоgu dа im gаrаntuјu bеzbеdnе uslоvе bоrаvkа.
Оvај stаv prоističе iz činjеnicе dа su nајvеći dugоvi Cеntrа zа strnа žitа nаstаli zbоg mаnipulаciја, sprеgе sudstvа, pоlitikе i tаkоzvаnih privrеdnikа.
Pоzivаmо svоје kоlеgе „nаučnе rаdnikе“ u nаšеm kоlеktivu kојi јеdini u Cеntru primајu zаrаdе, dоk vеćinа оstаlih zаpоslеnih nе primа zаrаdе, dа nе pоtrаžuјu svоје zаrаdе putеm privаtnih sudskih izvršitеlја . Nаimе оni zаrаdе sаdа dоbiјајu rеdоvnо, tаkо štо im rеsоrnо Мinistаrstvо prоsvеtе i nаukе nа imе učеšćа nа prојеktimа,  uplаćuје zа zаrаdе, nе оbаzirući sе dа zаrаdе nе primајu оni kојi rаdе  nа zаsnivаnju оglеdа i dоbiјаnju pоdаtаkа pоtrеbih zа rеаlizаciјu prојеkаtа.
„Nаučni rаdnici“  tаkо uništаvајu prеduzеćе u kојеm rаdе, dоk drugi rаdnici strplјivо čеkајu zаrаdе kоје nisu primili .
Pitаmо sе kо zаprаvо u nаšеm Cеntru prеdstаvlја svеsniјi dео kоlеktivа?
Мi žеlimо dа Cеntаr sаčuvаmо, zа nаs, zа budućе gеnеrаciје. Dоstа је uništеnih prеduzеćа. Svim zlоnаmеrnimа pоručuјеmо dа nisu dоbrоdоšli!

SО  Sаmоstаlnоg sindikаtа
Cеntrа zа strnа žitа

___________________________

Ljiljana Mijailović, predsednica

22.01.2015.

 SАОPŠТЕNјЕ ZА ЈАVNОSТ

Rаdnici prеduzеćа „Аutоsаоbrаćај“ АD,  nаkоn rаzgоvоrа sа grаdоnаčеlnikоm Krаguјеvcа, оbаvlјеnоg 21.01.2015.gоdinе, izrаžаvајu sprеmnоst dа nаstаvе bоrbu zа оčuvаnjе svојih rаdnih  mеstа i stаvlјаnjе  u funkciјu prеоstаlih rеsursа оvоg prеduzеćа, а svе u sklаdu sа оbеćаnjimа prеdsеdnikа Vlаdе.
Rаdnici pоdržаvајu i cеnе stаv i trud grаdоnаčеlnikа dа sе zа dео nаs оbеzbеdi sоciјаlni prоgrаm uvаžаvајući stеpеn ruinirаnоsti prеduzеćа.
I аkо sе vеćinа rаdnikа priјаvilа zа Sоciјаlni prоgrаm, iz bојаzni dа nе оstаnu bеz ičеgа,  nеprihvаtivо је оdbiјаnjе dа sе u funkciјu stаvе prеоstаli rеsuri prеduzеćа, prе svеgа Аutоbuskе stаnicе u Krаguјеvcu i оkоlnim оpštinаmа, јеr bi tо оmоgućilо dа sе zаpоslе prеоstаli rаdnici, dоk bi grаd i оpštinе dоbili funkciоnаlаn i bеzbеdаn mеđugrаdski sаоbrаćај. Pоdsеćаmо, dа sаmо Аutоbuskа stаnicа u Krаguјеvcu, kаdа rаdi, dоnоsi prihоdе оd оkо оsаm miliоnа dinаrа nа mеsеčnоm nivоu. Upоzоrаvаmо i nа nеbеzbеdnоst putnikа, јеr sе ulаzаk i izlаzаk iz аutоbusа dаnаs оbаvlја nа nеpriklаdnim mеstimа.
Rеšеnjе pоstојi, оrgаnizоvаti stаničnе rеsursе u Krаguјеvcu i оkоlnim оpštinаmа pо uglеdu  nа bеоgrаdskо prеduzеćе istе dеlаtnоsti. Bićе bоlје zа putnikе, grаd а i nаs i nаšе pоrоdicе.

 

                                
                                                                                                             Zа Sаmоstаlni sindikаt
                                                                                           „Аutоsаоbrаćај“
                                                                                        _______________________
                                                                                                                                 Bаnоvić Žаrkо
U Krаguјеvcu, 23.01.2015.g.

21.01.2015

Protestvovali radnici Autosaobraćaja

Kako su i najavili, više od sto preostalih radnika Autosaobraćaja okupilo se ispred zgrade Skupštine grada, zahtevajući da se reši status njihovog preduzeća, aktiviraju preostali resursi tog preduzeća, ispune obećanja koja  im je svojevremeno dao aktuelni predsednik Vlade, kao i realizaciju socijalnog programa za višak zaposlenih.
Radnicima se obratio gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić, koji je potom razgovarao sa delegacijom radnika. U razgovorima je učestvovao i zamenik gradonačelnika, Nebojša Zdravković. Gradonačelnik  je obećao radnicma da će im pomoći da se realizuje socijalni program ali se nije složio sa radnicima da je moguće aktivirati preostale resurse ovog preduzeća, misleći pre svega na autobusku stanicu u Kragujevcu i okolnim opštinama. Deo radnika će prihvatiti socijalni program dok će preostali nastaviti da se bore za svoja radna mesta.

 

20.01.2015

Sutra 21.01.2015.godine, radnici preduzeća „Autosaobraćaj“ AD, u 8,30 časova okupiće se ispred Zgrade Skupštine grada Kragujevca, zbog neispunjenih obećanja dobijenih od državnih funkcionera. Radnici očekuju da se deblokiraju preostali resursi preduzeća i započnu sa radom, kao i realizaciju socijalnog programa za višak zaposlenih. Očekivanja radnika su da razgovaraju sa gradonačelnikom Kragujevca.

19.01.2015.

Otvoreno pismo
VD direktoru RTS-a, Nikoli Mirkovu

16.01.2015.

Veće Saveza samostalnih sindikata Kragujevca
podržalo Jugoslav Ristića za novi mandat u SSS Kragujevca

Veće Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, donelo je danas 16.01.2015.godine, Odluku o sazivu novog Veća SSS Kragujevca u mandatnom periodu 2015-2020.godina, i time stvorilo uslove za održavanje izbora SSS Kragujevca, koji su ranije zakazani za 29.01.2015.godinu.
Veće SSSK je takođe utvrdilo i predlog Dnevnog reda Izborne skupštine.
Na predlog sekretara Veća SSS Kragujevca Branka Petrašinovića, Veće je donelo Odluku da predloži Jugoslava Ristića za novi mandat u SSS Kragujevca.
Do sada je više Odbora sindikata  organizovanih na teritoriji Kragujevca podržalo kandidaturu Jugoslava Ristića.

30.12.2014.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Veće Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, prošireno sa predsednicima sindikalnih organizacija koje egzistiraju u  regionu Kragujevca, ocenjuje da je 2014.godina,  bilo vreme nestalih nada u bolju budućnost. U proteklim godinama vlade su se menjale, ali je koncept  snižavanja radničkih prava, zarad tudjih interesa, nastavljen da se realizuje danas ogoljenije nego ikad........................................nastavak

01.12.2014.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

NO COMMENT....obavezno pogledajte saopštenje

 

25.11.2014.

Najave iz državne administracije, da ce rešiti položaj preduzeća u restrukturiranju i  druga neprivatizovana preduzeća, najčesće kroz stečaj, odišu neiskustvom i  nerazumevanjem problema. Jednostavnim sagledavanjem dugovanja preduzeca i vrednošcu njihovog kapitala, odlučuju o tome da li će neko preduzeće postojati ili će baciti pod noge trud više generacija, da te fabrike nastanu. Takav pristup je prikladan za ekonomske pripravnike, i  to zlonamerne,  ali se od donosioca odluka na državnom nivou očekuje nesto više  razumevanja i  kreativnosti. Vrednost jednog preduzeća najmanje su zemljište i hale, kako to oni misle, jer samo to sabiraju, već tehnologije, odnosno znanja kojima raspolaže.
Ilustrativan primer jesu kragujevački “Metal Sistemi”.  Poslednji ozbiljan proizvodjač industrijskih lanaca na Balkanu. Posle ne uspele privatizacije ovo preduzeće ponovo se našlo u državnom (ne društvenom) vlasništvu.  Država, vodjena liberalnim postulatom i stranim nalozima, da je država loš vlasnik, beži od problema koji  je sama napravila, najavljujući stečaj,  jer su ogromni dugovi ovog preduzeća nastali tokom privatizacije. To je bila odluka države, a račun se ispostavlja radnicima. Mi mislimo da je loša država loš vlasnik, a ozbiljne države, oličene u njenim upravljačkim strukturama, mogu i jesu dobri vlasnici I kompanija. Stečaj znači nestanak kompanije, nije uputno da drugačije govorite radnicima, jer vas život demantuje. Samo 1% preduzeća je uspelo da opstane, nakon pokretanja stečaja, u poslednjih deset godina. Stečaj je unosan posao za stečajne upravnike i njima bliske osobe, sa kojima zajedno čerupaju ostatke preduzeća, pojedini su napravili čitave male imperije. Jedina im je želja da što duže traje. U čudnoj sprezi sa sudvima, stečajni upravnici postaju vrsni preduzetnici, ako se meri po njihovim primanjima i nagradama.  Ne šaljite njima u ruke privredu Srbije! “Metal Sistemi” su zapravo dve fabrike spremene da odmah rade, nedostaje im dobro upravljanje I ispravljanje grešaka iz prošlosti, odnosno oslobadjanje od dugova. Ko hoće da uništi ono što vec imamo, a potom  vapi za “stranim direktnim investicijama”? To više nije održivo. I neodgovorno je!
Pozivamo Ministra  privrede da se konačno pojavi u javnosti, ili bar na nekom sastanku sa preduzećima, da ne upućuje na sastanke činovnike koji ne donose odluke, jer iz nekad industrijskog Kragujevca, danas bremenitog problemima, niko nije imao priliku da čuje njegovo misljenje o navedenim namerama. Ovaj odnos Ministarstva privrede  prema predstavnicima preduzeća I  sindikatima, ne zabeležen dokle sećanja svih nas dosežu, mora biti prekinut u cilju očuvanja postojećih preduzeća.


Kragujevac, 26.11.2014 god.                                                        Savez samostalnih sindikata Kragujevca
                                                                                                                                 Predsednik,
                                                                                                                              Jugoslav Ristić

31.10.2014.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Pad industrijske proizvodnje od 13%, smanjenje zarada u javnom sektoru, smanjenje penzija, smanjenje radničkih prava, tiho gašenje neprivatizovanog privrednog sektora, zaboravljeno preispitivanje kriminalnih privatizacija, medijska okupacija, nastavak partijskog zapošljavanja, neselektivno povlađivanje zahtevima koji dolaze izvan zemlje, samo su neke od odlika vremena u kome živimo.

Nastavak

02.10.2014.

Otvoren stečajni postupak nad preduzećem „Zastava kovačnica“

Rešenjem Privrednog suda u Kragujevcu od 30.09.2014.god., otvoren je stečajni postupak nad preduzećem „Zastava kovačnica“ AD. Kao predlagač otvaranja stečajnog postupka pojavilo se preduzeće „Ferotrans 2003“ AD iz Sofije. Stečajni postupak je otvoren zbog trajnje nesposobnosti plaćanja. Prema tvrdnjama radnika preduzeće koje je pokrenulo stečaj je u vlasništvu istog lica kao i „Zastava kovačnica“. Zbog sumnje u nezakonitost poslovanja „Zastava kovačnice“ AD, Sindikat ovog preduzeća je zatražio da MUP preispita prethodno poslovanje.

26.09.2014.

Dana 30.09.2014.god. u 11 časova održaće se u Privrednom sudu u Kragujevcu prvo ročište na kome će biti pokrenut stečajni postupak nad preduzećem „Zastava Kovačnica“. ..................................nastavak SAOPŠTENјA

15.09.2014.

„Metal Sistemi“, preduzeće koje nakon neuspešne privatizacije od 2011. god. posluje u većinski državnom vlasništvu, zahvaljujući načinu vođenja preduzeća od strane aktuelnog rukovodstva, ponovo je dovedeno na ivicu ponora. Isplata zarada kasni, uposlenost je na nedovoljnom nivou, a firmi već u narednim danima prete prinudne naplate i blokada računa....nastavak SAOPŠTENјA

11.09.2014.

“Yura corporation” doo Rača, ponovo pokazuje svoju bahatost i nepoštovanje gostoprimstva koje je
pruženo ovoj kompaniji od građana Srbije I posebno opštine Rača.
Zahtev, koji je ova kompanija podnela Ministarstvu za rad,zapošljavanje, socijalna I boračka pitanja u
kome se traži da se briše iz registra Sindikalna organizacija Yura korporacija, osnovana kod ovog
poslodavca, predstavlja bezobrazluk I prema državi Srbiji....nastavak SAOPŠTENјA

10.08.2014.

Pregled izmena i dopuna novog Zakona o radu

Dokument

06.08.2014.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Savez samostalnih sindikata Kragujevca traži od Narodne banke Srbije, da promeni odluku o blokadi rada Takovo osiguranja i zaustavi pokretanje likvidacionog postupka. Pozivamo Vladu Republike Srbije da hitno preduzme mere u cilju zaustavljanja ovakvih odluka, koje su u suprotnosti sa proklamovanom politikom Vlade, o očuvanju i kreiranju novih radnih mesta...........nastavak vesti

18.07.2014.

 

17.07.2014.

Održan veliki protest povodom najave donošenja Zakona o radu

U Beogradu je održan protest sindikata  u organizaciji SSSS i UGS Nezavisnost. Protestu je prisustvovalo  oko 10.000 aktivista sindikata i građana. Protest se odvijao na Trgu Nikole Pašića, nakon čega su učesnici krenuli put Terazija, Kralјa Milana, Kneza Miloša da bi se došlo ispred Skupštine Srbije. Učesnici su, simbolično, obilaženjem oko Skupštine, pokazali da žele da blokiraju donošenje ovakvog Zakona o radu. Prisutnima su se obratili lideri oba Sindikata. U govorima je istaknuta štetnost donošenja ovakvog Zakona. Skup je završen odavanjem pošte socijalnom dijalogu u Srbiji.

14.07.2014.

PREGLED PRAVA ZAPOSLENIH
KOJI SE UMANJUJU PREDLOGOM ZAKONA O RADU

14.07.2014.

SAOPŠTENJE

Zaposlenima i svim građankama i građanima  Srbije !

Decenijama unazad trošeno je više nego što je stvarano i ceh za naplatu je morao doći. Građanima je obećavan bolji život, na stotine hiljada novih radnih mesta, reforme javnog sektora i smanjenje državnih činovnika. Dešavalo se suprotno - novac je  usmeravan   u džepove kriminalaca, tajkuna i političara. Do posla se najsigurnije stizalo preko partijske knjižice. Porast zaposlenih u javnom sektoru poklapao se za izbornim ciklusima i borbom za vlast...............SAOPŠTENJE

11.07.2014.

SAOPŠTENјE  ZA  JAVNOST

akon razgovora predsednika dve reprezentativne sindikalne centrale – Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata „Nezavisnost“, sa premijerom Vučićem.......nastavak vesti

08.07.2014.

Saopštenje za javnost

Hitna izrada akcionog plana

07.07.2014.

Počeo protest radnika „Zastava Kamioni“

Radnici Zastava kamiona postavili su šator i jedno vozilo na travnjaku u centru grada Kraguejvca, i odlučili da uz povremeno okuplјanje svih radnika, na tom mestu danonoćno protestvuju.
Nјihovi zahtevi su da se obezbedi  redovnost isplata za oko 300 radnika ove fabrike sve do privatizacije.
Traže od države da podrži Protokol  o saradnji koji je ova fabrika potpisala sa kineskim proizvođačem kamiona „JAK“, kao i da se obezbedi Socijalni program za starije radnike.

03.07.2014.

Postignut Sporazum o isplate zaostalih zarada u PU „Nada Naumović“

Nezadovoljni kašnjenjem zaostalih zarada, zaposleni u Predškolskoj ustanovi “Nada Naumović“ danas su se u znak protesta okupili ispred zgrade Grada, spremni i na generalni štrajk ukoliko se ne postigne dogovor o redovnosti isplata. Ističući da je ovo prvi put u istoriji te Ustanove da se na ovaj način bore za svoja prava, zaposleni su tražili od osnivača da se neisplaćene zarade za april i maj isplate do kraja jula, a zarade za jun i jul najkasnije do 25. avgusta. Gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović, koji je izašao pred radnike u protestu, je sa predstavnicima Osnovne organizacije samostalnog sindikata dogovorio kako da se prevaziđe zastoj u isplati. Postignut je dogovor i potpisan je  Sporazum od strane gradonačelnika Stevanovića i predsednika Sindikata Milijane Milenković, da  do 30. septembra treba  da se uspostavi redovnost isplata u Predškolskoj ustanovi.

02.07.2014

Predsednicima samostalnih sindikata Srbije
Predsednicima Saveza samostalnih sindikata na teritoriji

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

02.07.2014.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Samostalni sindikata Autosaobraćaja AD, koji okuplja većinu radnika, protivi se najavljenom potpisivanju Ugovora sa preduzećem „Autoprevoz Jannjušević“ iz Priboja i ukoliko do njega dođe započeće štrajk koji će se odvijati na Autobuskoj stanici u Kragujevcu. Zahtev za nepotpisivanje ovog Ugovora svojim potpisima potvrdilo je 102 radnika.
Kako je proteklo mesec dana od kada je kooperantsko  preduzeće „Autoprevoz Janjušević“, započelo poslovanje u delokrugu dosadašnjeg rada „Autosaobraćaja“, potvrdilo se da ovo preduzeće nema kapacitete da obavlja predviđene poslove i zaposli preostale radnike Autosaobraćaja. To se ogleda u neodržavanju linija za koje Autosaobraćaj ima dozvolu, jer kooperantsko preduzeće nema ni približno potreban  broj vozila i uočavamo sklonost ka nezakonitom angažovanju radnika Autosaobraćaja. Kooperantsko preduzeće je preuzelo samo linije prevoza za koje su procenili da su rentabilne sa vozilima neoubičajenim za ovu vrstu javnog prevoza.
Kako je nacrtom najavljenog Ugovora predviđeno da se „Autoprevozu Janjušević“ ustupaju autobuske stanice u Kraguejvcu, Topoli, Batočini, Lapovu i Rači , kao i garaža u Beloševcu, dok ne postoji obaveznost zadržavanja 157 radnika Autosaobraćaja, smatramo ovakav Ugovor neprihvatljivim.
Ističemo da se Sindikat ne suprotstavlja uključivanju u rad Autosaobraćaja nekog drugog preduzeća koje bi svojim kapacitetima moglo da očuva poslovanje i zaposli radnike.

                                                                    Samostalni Sindikat „Autosaobraćaj“ AD
                                                                                           Predsednik
                                                                                 ______________________
                                                                                      Srđan Ilić

02.07.2014.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

            U četvrtak  03.07.2014.godine, Samostalni sindikat Predškolske ustanove „Nada Naumović“ započečće proteste na platou ispred Skupštine grada, sa početkom u 8,30 časova. Ukoliko se nakon ovih protesta ne postigne redovnost isplata, iniciraćemo generalni štrajk.
Protesti predstavljaju početak nastojanja da se ostvarti redovnost isplata zarada u Predškolskoj ustanovi „Nada Naumović“, jer zarade kasne i nisu isplaćene za mesece april i maj. Razgovori sa nadležnima u Skupštini grada  nisu doveli do rezultata, jer nije realizovan zahtev Samostalnog sindiakta da se drugi deo aprilske zarade  isplati  do kraja meseca juna. Prvi deo zarade isplaćen je iz sredstava Predškolske ustanove, što nije u skladu sa normama o funkcionisanju predškolske ustanove i potencijalno može da ugrozi njeno normalno funkcionisanje.

                                                                                              Sindikalna organiazcija
                                                                                                 PU „Nada Naumović“
                                                                                                          Predsednik
                                                                                               ______________________
                                                                                               Milijana Milenković

23.06.2014.

INFORMACIJA ZA MEDIJE

U Predškolskoj  ustanovi „Nada Naumović“u Kraguejvcu, zarade zaposlenima kasne 45 dana i za Sindikalnu organizaciju dalјe kašnjenje  je neprihvatlјivo, kao i nepoštovanje termina za isplate zarada. Pored toga kasni i isplata naknade za prevoz.

Svesni društvene odgovornosti zbog posla koji obavlјamo, zaposleni su se uzdržavali od javnog iznošenja podataka, ali kako se stanje ne popravlјa, već naprotiv ima tendenciju većih finansijskih poteškoća, što potvrđuje i  podatak da je, poslednja isplata zaposlenima izvršena delom  iz sredstava Ustanove, a što nije uobičajeno, a ne iz sredstava osnivača, govori o alarmantnosti stanja.

Ukoliko se ne ostvari dogovorena dinamika isplata zarade, koja je dva puta mesečno, što podrazumeva jednu isplatu do kraja ovog meseca, Sindikat će pribeći nekim oblicima borbe. Ukoliko to bude izazavalo poteškoće deci i roditelјima, molimo ih da razumeju da je to iznuđena mera i da je njen krajnji cilј i njihova dobrobit.

 

                                                                                              Samostalni sindikat
                                                                             Predškolske ustanove „Nada Naumović“
                                                                                                    Predsednik
                                                                                           ____________________
                                                                                         Milijana Milenković

U Kragujevcu, 23.06.2014.g.

19.06.2014.

Počeo generalni štrajk u „Zastava Kovačnici“

Zbog višegodišnjeg urušavanja preduzeća „Zastava Kovačnica“, smanjenja zarada sa 39.000 na 24.000 dinara, nepoštovanja Kolektivnog ugovora, uslova rada i realne pretnje stečajem, danas je obustavlјena proizodnja u ovom preduzeću, čime je započeo generalni štrajk.

18.06.2014.

Zaključak sa sednice Predsedništva, održane 17. Juna 2014. godine, povodom izmena i dopuna Zakona o radu

Savez samostalih sindikata Srbije pozdravlja najavu Vlade Srbije da do oktobra odloži smanjenje plata od 10 odsto zaposlenimau državnoj upravi i javnim preduzećima.
Istovremeno, Savez poziva vladu da trajno odustane od namere da smanji ionako niske zarade, kao i da odmah ukine solidarni porez, jer se politika isključivog „stezanja kaiša“ u svetu pokazala kao pogrešna.      
            Takođe, saopštavamo da najnoviji nacrt izmena i dopuna Zakona o radu, koji je pripremilo Ministarstvo rada, nije usaglašen sa sindikatima i, kao takav, nije prihvatljiv za Savez samostalnih sindikata Srbije.
Nacrt nije rezultat rada Radne grupe za izmene Zakona o radu i ne odslikava ono zašta smo se zalagali i jasno rekli šta je ono što nikada nećemo prihvatiti. 
U novom tekstu samoinicijativno su unete izmene koje sa sindikatima nisu usaglašene, iako je prema ranijem dogovoru sa premijerom Aleksandrom Vučićem, jasno utvrđen okvir za pregovaranje.
Tako su naši članovi u Radnoj grupi tokom prethodnih meseci pokušali da sa socijalnim partnerima usaglase stavove o pet najvažnijih tema koje treba da reguliše novi zakon o radu - rad na određeno vreme, otkazi od strane poslodavca, otpremnine, prošireno dejstvo kolektivnog ugovora i minimalna zarada.
            Uprkos dobroj volji i fleksibilnosti sindikata tokom pregovora, o pojedinim odredbama stavovi se nisu približili i do nekog zajedničkog imenitelja nije se stiglo.
            Zato Savez samostalnih sindikata Srbije poziva ministra rada Aleksandra Vulina da, u direktnom razgovoru s predstavnicima reprezentativnih sindikata, usaglasimo stavove i dođemo do rešenja koje će zadovoljiti sve strane.
            Od vlade tražimo i da organizuje javnu raspravu povodom izmena i dopuna tog zakona ili ćemo, u suprotnom, mi inicirati organizovanje prikupljanja potpisa građana za raspisivanje referenduma protiv ovakvog zakona.
            Zahtevamo i da naši predstavnici budu uključeni u rešavanje i drugih zakonskih rešenja koja se tiču sveta rada, poput zakona o privatizaciji i stečaju.  
            I sada, jasno i nedvosmisleno, kažemo da ćemo, po svaku cenu, braniti teško stečena prava radnika i sindikata i nikada se nećemo saglasiti sa ukidanjem proširenog dejstva kolektivnog ugovora, niti sa izmenama koje bi dovele do smanjenja zarada.

13.06.2014.

Povodom 14. juna, svetskog Dana dobrovoljnih davalaca krvi 118 Kragujevčana, koji su dali krv pet puta, dobili su priznanja

          Svečanu dodelu priznanja organizovali su Savez samostalnih sindikata i Gradska organizacija Crvenog krsta u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi. Među nagrađenima su davaoci iz više kragujevačkih preduzeća, ali ima i studenata, nezaposlenih, domaćica… Priznanja je davaocima uručio Branko Petrašinović, sekretar Saveza samostalnih sindikata Kragujevca.

 

11.06.2014.

Sindikat Metal Sistemi

Samostalni sindikat „Metal Sistemi“, zbog situacije u preduzeću i odsustva reakcije nadležnih institucija, doneo je Odluku da 11.juna 2014.godine, održi štrajk upozorenja sa zahtevom da Ministarstvo privrede i Nadzorni odbor  smene aktuelno rukovodstvo „Metal Sistema“.....nastavak vesti

11.06.2014.

Novi spot NALED-a i RTS-a (https://www.youtube.com/watch?v=b2bAco4gyVc), čije je agresivno emitovanje počelo na RTS-u, po našem mišljenju je sraman čin RTS-a koji pokazuje da je RTS koncipiran tako....nastavak vesti

 

09.06.2014

Štrajk radnika u JKP “Čistoća“ Kragujevac

Saopštenje za javnost

06.06.2014.

JKP Zelenilo

Saopštenje za javnost

29.05.2014

Štrajk radnika u JKP “Čistoća“ Kragujevac

Saopštenje za javnost

27.05.2014.

Odložen štrajk radnika u JKP “Čistoća“ Kragujevac, zbog vanredne situacije

Radnici u JKP „Čistoća“ Kraguejvac, koji su juče započeli generalni štrajk, bili su prinuđeni da odlože svoj štrajk,  jer je u Kragujevcu juče proglašeno vanredno stanje, zbog obilnih kiša i time izazvana poplava u pojedinim delovima grada

26.05.2014.

Počeo generalni štrajk  u  JKP „Čistoća“ Kragujevac

Zbog neisplaćivanja  zarada, koje kasne više  od dva meseca, danas je u preduzeću koje se bavi održavanjem higijene u  Gradu, započeo generalni štrajk .
Danas nijedan kamion nije vršio odvoz smeća.
Radnici traže odmah isplatu zaostalih zarada,  dok je rukovodstvo ponudilo isplatu 1,5 zarade u toku naredne nedelјe.

20.05.2014.

Formirano Udruženje sindikata penzionera za Šumadijski okrug

Na inicijativu nekadašnjih aktivista Sindikata, nedavno je formirano Udruženje sindikata penzionera Srbije, koje je postalo pridruženi član SSS Srbije, a za predsednika Udruženja izabran je Milorad Vujasinović, nekadašnji predsednik Sindikata Jugoslavije.
Današnjom Izbornom skupštinom u Kragujevcu, konstituisano je ovo Udruženje i za region Šumadije. Na Izbornoj skupštini za predsednika Udruženja za region Šumadije, izabran je Dragan Alempijević, nekadašnji predsednik SSS Kragujevca, i konstituisani su drugi organi Udruženja.
Cilј Udruženja je da se kroz sindikalno delovanje bori za bolјi status ove populacije i pomogne u radu svoju matičnu organizaciju.

12.05.2014.

Otvoreno pismo ministru

Aleksandru Vulinu

01.05.2014.

Održan prvomajski protest u Beogradu

Oko 5000 ljudi protestvovalo je ovog 1. maja na Trgu Nikole Pašića , a potom i glavnom beogradskom ulicom, protiv daljeg pogoršanja  položaja radnika u našem društvu. Učešće u ovoj akciji uzelo je oko 350 kragujevačkih radnika, koji su organizovani sa 7 autobusa uzeli učešće na protestu. Protest je počeo čitanjem proglasa SSSS i govorima predsednika dve reprezentativne sindikalne centrale, a završen je polaganjem ruža pokraj spomenika Dimitriju Tucoviću na Trgu Slavija.

protest

15.04.2014.

Podelјene 132 diplome

Polaznicama koje su uspešno završile obuku iz informatike i engleskog jezika, koje SSS Kragujevca organizuje za svoje članice,  dobile su diplome Radničkog univerziteta u Kragujevcu. Diplome iz informatike su dobile 64 polaznice, dok je obuku iz engleskog jezika završilo 68 polaznica. Diplome je uručila  Inga-Lill Samuelsson, ombudsman sindikata IF Metal. Obuke se organizuju u sklopu Projekta „Mi smo jednaki“, koji SSS Kragujevca realizuje sa sindikatom IF Metal iz Geteborga.

09.04.2014.

Održana Tribina o Rodnoj ravnopravnosti

U organizaciji SSS Kragujevca i Dečije ustanove „Nada Naumović“ u vrtiću „Poletarac“, održana je Tribini o Rodnoj ravnopravnosti.  Tribini je prisustvovalo oko 70 roditelјa i dece i na njoj se govorilo o rodnoj ravnopravnosti,  sa posebnim osvrtom na značaj promovisanja rodne ravnopravnosti  kod dece. Tom prilikom Savez samostalnih sindikata Kragujevca je podelio deci i roditelјima flajere, koji na deci prikladan način, promovišu ovu temu.
Deca koja su korisnici usluga ovog obdaništa za sve prisutne prikazali su baletsku tačku i izveli predstavu „Petar Pan“.
Nakon Tribine rukovodstvo i vaspitači ove Dečije ustanove razgovarali su sa sindikalnim aktivistima o dalјem radu na temi rodne ravnopravnosti.

25.03.2014.

Prekinut štrajk glađu u Autosaobraćaju

Deset radnika i aktivista Samostalnog sindikata kragujevačkog Autosaobraćaja prekinulo je pred vikend dvanaestodnevni štrajk glađu, a šestorica do njih ponovo, nakon tri Dana odbijanja, uzimaju tečnost.
Kažu da su do daljeg protesta gladovanjem i odbijanjem vode odustali ponajviše zbog zahteva porodica, prijatelja i kolega iz rukovodstva Samostalnog sindikata Kragujevca.

13.03.2014.

Samostalni sindikat Autosaobraćaja

Saopštenje za javnost

10.03.2014.

Počeo štrajk glađu radnika „Autosaobraćaja“

Suočeni sa beznadežnošću situacije u preduzeću Autosaobraćaj, koje se nalazi  u procesu restrukturiranja, grupa od desetak radnika je odlučila da započne štrajk glađu. Štrajk se odvija u Upravnoj zgradi  Autosaobraćaja.
Kako tvrde radnici, štrajk su započeli zbog neispunjenih obećanja koja im je dao prvi potpredsednik Vlade, Aleksandar Vučić, prilikom prekida blokade puta i pruge, koja je trajala više od mesec dana.
Od tada dobijenih obećanja realizovan je samo socijalni program, dok deo radnika i dalјe ne dozvolјava rad autobuske stanice.

10.03.2014.

Otvoreno pismo prvo potpredsedniku Vlade Aleksandru Vučiću

08.03.2014.

Obeležen 8.mart, dan žena

                Tradicionalnom podelom cveća, a ovog puta i prezentacije Projekta „Mi  smo jednaki“, na CD-u, Savez samostalnih sindikata Kragujevca, obeležio je Medjunarodni praznik 8.mart,  dan žena. Podela cveća i prezentacije sugrađankama vršili su aktivisti naše organizacije u Pešačkoj zoni  u gradu i ispred restorana „Balkan“. Ovu akciju SSS Kragujevca organizoivao je u sklopu  Projekta koji naš Sindikat realizuje sa Sindikatom „IF metal“  iz Geteborga. Akcija je imala veoma dobar odaziv i reakcije naših sugrađanki.

07.03.2014.

INFORMACIJA ZA MEDIJE

Savez samostalnih sindikata Kragujevca, povodom 8.marta, Međunarodnog dana žena, u saradnji sa Sindikatom „IF Metal“ iz Geteborga i uz podršku  ULOF Palme centra, organizovaće 8.marta 2014. godine u Kragujevcu akciju podele cveća i prezentacije na CD-u „Mi smo jednaki“.

                Akcija će se odvijati u Pešačkoj zoni u centru grada i ispred restorana „Balkan“.  Akcija će započeti u 11 časova, u njoj će učestovati aktivistkinje i aktivisti Saveza samostalnih sindikata Kragujevca.

                Akcija se sprovodi u okviru  projekta Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, sa Sindikatom „IF Metal“ iz Geteborga, pod nazivom „MI SMO  JEDNAKI“!

Informacija

14.02.2014.

MILIJARDA USTAJE ZA PRAVDU ZA ŽENE KOJE SU PREŽIVELE NASILjE

Prvi put  u Kragujevcu je organizovana manifestacija, koja ima globalni karakter, i kojom se manifestuje solidarnost sa ženama žrtvama nasilјa i upućuje protest tim povodom.
Manifestaciju je organizovala Sekcija žena SSS Kragujevca, u Pešačkoj zoni, i sastojala se od obraćanja predsednice Sekcije žena i drugih aktivistkinja, kao i beseda kragujevačkih studenata, a završena je javnim plesom više desetina aktivistkinja Sindikata.
U cilјu što kvaltetnijeg izvođenja plesa, učesnice ove manifestacije su više dana imale trening plesa u plesnoj školi.
Ova akcija održana je u sklopu Projekta „Mi smo jednaki“, koji SSS Kragujevca realizuje sa partnerskom organizacijom IF Metal iz Geteborga, a uz podršku Ulof Palme Centra.

25.02.2014.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Zaposleni u JP Direkcija za urbanizam-Kragujevac već nekoliko meseci vode bitku za očuvanje statusa preduzeća, ugleda firme, ostvarivanja Zakonom zagarantovanih prava, profesionalnog integriteta i ljudskog dostojanstva koje je ugroženo zbog nečinjenja i pasivnosti, pre svih direktora preduzeća i svog osnivača, Grada Kragujevca.

Saopštenje za javnost

13.02.2014.

Savez samostalnih sindikata Kragujevca smatra da je nedopustivo i nezakonito da državne institucije podstiču nezakonit rad poslodavaca i da vrše besplatnu marketinšku kampanju za takve poslodavce. Pročitajte saopštenje na sledećem linku...

Saopštenje za javnost SSS Kragujevca

03.02.2014.

Saopštenje za javnost SSS Kragujevca

24.01.2014.

Održan protest preduzeća u restrukturiranju

Na poziv Sindikata metalaca Srbije, danas se u Beogradu okupilo  više od 5000 radnika, iz nekoliko industrijskih centara, koji rade u preduzećima u restrukturiranju, kako bi protestvovali protiv najavljenih Zakona o privatizaciji i stečaju, i zatražili smenu  Ministra privrede, Saše Radulovića.
Iz Kragujevca je na ovaj Protest pošlo oko 1300 radnika, u 17 spratnih autobusa i oko 50 automobila. Osim radnika  preduzeća u restrukturiranju, u znak podrške u protestu su učestvovali  i radnici  Fabrike oružja, Skupštine grada i Dečije ustanove „Nada Naumović“.
Nakon okupljanja na Trgu Nikole Pašića, kolona radnika je otišla do zgrade Vlade, zaustaviviši se kod zgrade u kojoj radi Ministar privrede, burno negudujući. Predstavnike Sindikata, u zgradi Vlade primio je predsednik Vlade Ivica Dačić, koji je obećao da će sporni Zakoni ići ponovo na razmatranje.

23.01.2014.

Održan štrajk upozorenja

Danas je na teritoiji cele Republike Srbije održan štrajk upozorenja, zbog najavljene izmene Zakona o Radu. Štrajk je trajao od 11 do 12 časova. U štrajku su u Kragujevcu učestvovale 48 organizacija sindikata i oko 12 000 zaposlenih, dok je, kako je saopšteno, u Srbiji, u ovom štrajku učestvovalo preko 500 000 radnika.
Do štrajka je došlo, i ako je najavljeno da će biti povučen ovaj zakon i Zakon o privatizaciji, jer je sindikat procenio da je neophodno pokazati rešenost građana Srbije da se ovakvi zakoni ne donose bez konsultacija sa sindikatima. Ranije su Zakon o radu sindikati ocenili kao anti narodni I izdajnički.

18.01.2014.

Istinom protiv laži

Reagujući na članak objavljen na portalu Peščanik, pod nazivom “Kriza sindikalne industrije”, autora Miše Brkića, koji obiluje neistinama,odgovor je uputio predsednik Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, Jugoslav Ristić, ali ovaj portal nije hteo da ga objavi. 
Savez samostalnih sindikata Srbije je tekst autora Jugoslava Ristića, prihvatio kao stav SSSS povodom ovog članka i objavio  ga na svojoj stranici: http://www.sindikat.rs/aktuelno.html#532

“Autorski tekst” Miše Brkića, pod naslovom “Kriza sindikalne industrije”, objavljen 15. januara 2014. godine na sajtu “Peščanika”, obiluje neistinama, insinuacijama i obmanama, zbog čega je izazvao veliko ogorčenje članova sindikata.
Tekstom je, u ime Saveza samostalnih sindikata Srbije, reagovao Jugoslav Ristić, predsednik Veće SSS grada Kragujevca, čiji odgovor taj “neprofitni medijski portal” nije hteo da objavi, kršeći time član 56. Zakona o javnom informisanju. 
Na sajtu Saveza objavljujemo pismo u celini. 

“Kakva zla namera u tekstu starog mrzitelja svega što je radničko, a i domaće. Sve vrvi od neistina. Miša Brkić, čovek koji skoro sve građane Srbije proglašava neradnicima. 
Prvo, u Srbiji ima nekoliko sindikata, četiri ili pet, od kojih su dva reprezentativna.Broj od 24.000 sindikata iznose samo perfidno zlonamerni. Naime, radi se o broju ikada izvršenih registracija sindikalnih organizacija, ne sindikata, od kada se takav registar, od 1991 godine, vodi u Ministrstvu zaduženo za rad i prethodno u MUP. Taj registar je potpuno neažuran, jer su mnoga preduzeća, u međuvremenu, nestala , a time i te sindikalne organizacije. Mnoge su postale neaktivne i time zapravo prestale da postoje, ali ih Ministarstvo nije brisalo iz registra. Pod pojmom sindikata smatraju se, i kod nas i u svetu, organizacije, odnosno savezi sindikata registrovani za teritoriju celokupne države.Recimo, ako bi ste tako brojali sindikate u Švedskoj,oni bi imali mnogo više sindikata, jer imaju više i preduzeća, naravno, ali imaju samo jedan sindikat u okviru kojeg su udruženi granski sindikati, u čijem sastavu su sindikalne organizacije koje se formiraju neposredno kod poslodavca. Sve je skoro identično i kod nas, sem što mi imamo sem Samostalnog sindikata i UGS Nezavisnost, ASNS, ali i novo formirane Slogu, Konfederaciju.. 
Naravno, Miša Brkić sve ovo zna, ali njegov posao je da obmanjuje, za koga, to on najbolje zna, a i mi naslućujemo.Po starom varalačkom šablonu, na početku postavi nakaradnu i neistinitu tezu, kao na primer o broju sindikata, i onda na tome gradi svoju priču o broju radnika po sindikatu. 
Nikada od Miše nećete čuti o zabrani sindikalnog organizovanja, kao na primer u Juri, u Rači kragujevačkoj i mnogim drugim stranim, a još više domaćim kompanijama, što je Ustavom i zakonom zagarantovano pravo, a svakako i civilizacijska tekovina. Mnogo, pre svega mladih ljudi je dobilo otkaze samo zato što su pokušali da organizuju sindikat, a država nije učinila ništa da zaštiti ovo njihovo pravo. Ili, da li ste možda čuli da se taj vrli sluga kapitala, založio za neku mladu ženu koja je dobila otkaz zato što će uskoro postati majka? 
Naravno, danas je neki Miša potrebniji nego ikad, jer na pomolu je izdajnički zakon o radu. Zakon koji se donosi po nalogu stranih nalagodavaca, a Miša je na sve spreman zarad šake čvaraka, i gde ćete boljeg transmitera tuđe volje. 
Svesni smo da sindikati nisu savršene organizacije, da imaju puno mana, ali su jedine koje ovakvom zakonu mogu da stanu na put, i zato ih je potrebno dezavuisati, a ko to bolje zna od nekog Miše. 
On poziva da se ljudi sete da li je nekom ikada pomogao sindikat? Verovatno ga ne interesuju događaji u ovoj zemlji, njegov zamagljeni pogled je samo uperen u svežanj zelenih novčanica. 
Elem, svako ko je bio u Srbiji mogao je da vidi na stotine protesta, štrajkova, trećinu raskinutih privatizacija, patnje ljudi, blokade pruga i puteva, sukoba sa privatnim obezbeđenjima, seče prstiju…
Zahvaljujući tome, sačuvana su mnoga preduzeća, data im je nova šansa, i sada to hoće da poništi neki Miša i njegova bratija, obrušavajući se na preduzeća u restrukturiranju, od kojih su mnoga došla u taj status posle poništavanja kriminalnih privatizacija. Na to su ukazivali sindikati. Neki ljudi su puno rizikovali, goloruki se suprotstavljajući tajkunima i bogatašima. 
Taj neki Miša nije čuo za zahteve EU za preispitivanje privatizacija i još više za vapaje iz sindikata da se kazne odgovorni za deindustrijalizaciju zemlje”.


Objavljujemo ovde odgovor Jugoslava Ristića na  natpis na Peščaniku http://pescanik.net/2014/01/kriza-sindikalne-industrije/. Integralni odgovor, sa primerenijim tumačenjima i analizom Miše Brkića, možete pronaći na našoj Facebook stranici.

16.01.2014.

Uputstvo za organizovanje štrajka upozorenja 23.1.2014 god.

Uputstvo za organizovanje strajka upozorenja

Odluke za Sindikalnu organizaciju

Odluka Veca o organizovanju strajka

16.01.2014.

Saopštenje Sindikalne organizacije Zastava oružje